Day: mei 27, 2019

mechatronica

Case mechtronica

Situatie
Een nieuw gecreëerde divisie in de mechatronica toeleveringsindustrie had de opdracht gekregen omzet en marges van de operationele bedrijven te verbeteren.

Opdracht
Ons werd gevraagd hypotheses te ontwikkelen ten behoeve van de strategie ontwikkeling.

Activiteiten en Resultaten
We hebben verschillende hypotheses ontwikkeld gericht op top-line and cost base optimalisatie. De belangrijkste hypotheses die zijn uitgewerkt en geaccepteerd door het management waren:
Integratie sales teams.
Cross-selling product portfolio van de verschillende operating companies.
Uitbreiding marktsegmenten.
Rationalisatie klantenbestand.
Transitie productiemiddelen naar lage lonen locatie.

De bovenstaande hypotheses zijn uitgewerkt aan de hand van interne, externe benchmark informatie, personeel, leverancier en klanten interviews. De verbeterinitiatieven zijn na acceptatie verder uitgewerkt in een detail planning.


Case voedsel productie

Situatie
Een bedrijf in de voedsel industrie was niet langer in staat winst te draaien. Toenemende concurrentie, veranderende klantenwensen en hoge fluctuaties in de grondstof prijzen hadden tot structureel verlies geleid.

Opdracht
Een van de banken vroeg ons een analyse uit te voeren en management te helpen om het gewenste verbeterprogramma op te stellen.

Activiteiten en Resultaten
We hebben ten eerste de grondstofkosten gestabiliseerd. Door experts te brengen die in staat waren de valuta en grondstofprijzen beter te voorspellen en vast te leggen. Verder bleken de verschillende locaties overcapaciteit te bevatten. Deels veroorzaakt door lagere vraag, maar ook een onduidelijke markt focus. Het bedrijf probeerde lage serie, hoge marge producten te combineren met hoog volume laag geprijsde producten.
Op basis van “Overall Equipment Effectiveness” en “Portfolio Analysis” tools hebben we geadviseerd om de productie units te consolideren, te concentreren op specifieke marktsegmenten, klanten en product portfolio te rationaliseren.


Case automated logic systems

Situatie
Een producent van geautomatiseerde logistieke systemen had te maken met lage marges op projecten. Met name veroorzaakt door kwaliteitsissues en onbetaald meerwerk.

Opdracht
Management had ons verzocht een root-cause-analyse uit te voeren die de oorzaken en mogelijke oplossingen zouden brengen.

Activiteiten en Resultaten
Uit de analyses bleek dat de toegepaste “manufacturing-to-order” methodiek veel uitdagingen met zich meebracht. Ten eerste mochten klanten het ontwerp in grote mate bepalen. De variatie in productkeuzes was hierdoor enorm. Er werd niet of in beperkte mate modulair ontwerpen toegepast. Verder werden R&D en engineering in de gelegenheid gesteld, componenten en leveranciers vrij te selecteren. Dat leidde tot aanwas van niet-standaard componenten en suboptimale leverancierskeuze.
Als gevolg zaten er regelmatig fouten in het ontwerp die pas bij installatie werden ontdekt en resulteerden in onbetaald meerwerk. Operaties werd geconfronteerd met materiaal tekorten door beperkte planningshorizon, lage productiviteit en productiefouten door beperkte standaardisatie en het ontbreken van modulair ontwerpen.
We hebben geadviseerd modulair ontwerpen toe te passen, variaties te beperken of, indien toch gewenst, hogere prijzen te hanteren die eventueel meerwerk moesten afdekken. De selectiekeuze van componenten en leveranciers werd beperkt en onderworpen aan een autorisatie flow. Verder hebben we een programma opgezet dat de forecasting van long lead items beter moest dekken zodat prijsonderhandelingen en de materiaal beschikbaarheid zouden verbeterden.


Case luchtvaart industrie

Situatie
Een toeleverancier in de luchtvaart industrie had te maken met veel productiviteit, kwaliteit en kastroom problemen.

Opdracht
Management had ons gevraagd een verbeteranalyse en programma uit te voeren. Met als gewenst resultaat een gezondere kas positie en betere leveringsresultaten.

Activiteiten en Resultaten
We hebben eerst de bestaande kennis, methodieken en tools geïnventariseerd. De wijze van toepassing en behaalde uitkomsten getoetst op markt conformiteit. Vervolgens hebben we aanvullende tools geselecteerd om de problemen en het aanvullende verbeterpotentieel te bepalen.
Ten eerste hebben we een “Material Flow and Information Analysis” uitgevoerd. Hieruit bleek dat door push-planning de wacht-, doorlooptijden en het werkkapitaal te hoog waren. Verder, door onvoldoende forecasting was de productie niet in staat de materialen tijdig te onderhandelen en bestellen. Productie werd vaak gestart met onvolledige materiaal beschikbaarheid waardoor de productiviteit te laag was. Daarbij raakten componenten obsolete geraakt doordat ontwerpwijzigingen laat werden doorgevoerd. Daarenboven, Quality management was onderontwikkeld. Mensen werden niet in staat gesteld kwaliteit te garanderen en zelf te controleren waardoor een verkeerde cultuur aanwezig was (controle door inspecteurs, geen eigen verantwoordelijkheid).
Op basis van deze analyses en uitkomsten hebben we verschillende verbeterprojecten gestart die de knelpunten grotendeels hebben opgelost.


medisch laboratorium

Case medische producten

Situatie
Een bedrijf dat medische producten distribueert was geïnteresseerd om eigen merken te gaan voeren. Hiermee wilde ze minder afhankelijk zijn van A merken, hogere klant loyaliteit en betere marges realiseren.

Opdracht
Management vroeg ons te bepalen of eigen merken een haalbaar initiatief zou zijn en te helpen om de aanpak te definiëren en implementeren.

Activiteiten en Resultaten
We zijn gestart de commerciële gegevens te analyseren. We hebben de “Portfolio Analysis” en “Market Analysis” tools toegepast. Op basis daarvan hebben we de meest interessante product categorieën gedefinieerd. Vervolgens hebben we een beslissingsboom opgesteld met alle toetsingscriteria. We hebben klant interviews opgesteld en uitgevoerd om de bestaande en latente vraag te bepalen.
Op basis van de bovenstaande input hebben we het optimale product portfolio, specificaties en prijsstelling bepaald. Om vervolgens een “Supply market analysis” uit te voeren, de meeste gunstige productie gebieden en leveranciers te bepalen.
Vervolgens hebben we ondersteund bij het ontwerpen en implementeren van de optimale supply chain met betrekking tot forecasting, purchase-2-pay en distributie.


Case consumenten goederen

Situatie
Een bedrijf dat producten voor huisinrichting produceert had te maken met tegenwind. Huizenbouw stagneerde en toenemende internationale concurrentie zetten de resultaten onder druk.

Opdracht
Management vroeg ons een assessment uit voeren van de kosten en omzet. Om vervolgens de meest waarde toevoegende verbeteringsinitiatieven te definiëren.

Activiteiten en Resultaten
Na de financiële en operationele gegevens te hebben verzameld en geanalyseerd, hebben we de verbeterstrategie en initiatieven bepaald in samenwerking met de klant (workshops).
De belangrijkste kosten categorieën waren ingekochte producten, diensten, personeel en energie. Inkoop volumes en uitgaven werden niet geprognotiseerd, uitgaven waren gefragmenteerd, contracten incompleet en er vonden geen tenders plaats. Op basis hiervan hebben een spend analyse en verschillende inkoop tools geïmplementeerd.
Verder bleek dat producten op order werden geproduceerd. Dit leidde tot kleine batches en hoge omsteltijden leiden. We hebben geadviseerd een S&OP meeting te implementeren dat leidt tot betere afstemming tussen sales en productie. Met als resultaat grotere productie series, lager productie kosten en de mogelijkheid tot een andere marge strategie.
Tot slot, de sales kanalen werden beperkt benut. Er werd met name met distributie partners gewerkt en in mindere mate gebruik gemaakt van directe kanalen. Daarbij bleek dat de beste sales en marges werden behaald op unieke ontwerpen. Aan de hand van deze conclusies hebben we geadviseerd de ontwerp capaciteit uit te breiden en een nieuwe sales channel strategie opgezet. Leidend tot een betere sales mix en marges.


Case voedsel productie

Situatie
Een producent van voedsel producten had verschillende acquisities gepleegd. Door de snelle opvolging van verschillende acquisities was er onvoldoende aandacht besteed aan een goede integratie.

Opdracht
Management had ons gevraagd de belangrijkste verbeterinitiatieven te bepalen, een verbetermethodiek en cultuur te implementeren die dit zou realiseren.

Activiteiten en Resultaten
Ten eerste hebben we de organisatie doorgelicht, verbetermanagers en kartrekkers samen gebracht. We hebben deze mensen en hun kennis geïnventariseerd. Op basis hiervan en onze I-CYCLE methodiek hebben we de meest praktische verbetermethodiek bepaald.
Voor de analyse en brainstorm fase hebben we verschillende methodieken geselecteerd en geïmplementeerd waaronder: “Organizational Headcount Analysis”, “Overall Equipment Effectiveness Analysis”, “Rapid Plant Assessment”, “Spend Analysis” en “Zero Based Budgetting”. De uitkomsten van de analyses zijn besproken tijdens verschillende workshops.
Vervolgens is het verbeterprogramma gedefinieerd en gepland. We hebben de juiste aansturing, cultuur en programma management geïmplementeerd om de voortgang te monitoren en resultaten te borgen.


Case publieke sector

Situatie
Een landelijke IT-organisatie werd geconfronteerd met slechte operationele resultaten, projecten die continue vertraagde en budgetten werden significant overschreden.

Opdracht
Management vroeg ons om de controle terug te krijgen over de operationele resultaten en de projecten portfolio te evalueren. Om vervolgens op basis hiervan een aangepast verbeterprogramma op te stellen.

Activiteiten en Resultaten
Na het verzamelen en analyseren van de financiële, operationele en project-portfolio gegevens hebben we interviews gehouden met alle betrokkenen. Op basis van de verzamelde informatie en analyses kwamen we tot de conclusie dat de bestaande operationele werkdruk en de verwachting verschillende projecten uit te voeren tot een onwerkbare situatie had geleid. Aan de hand daarvan hebben we projecten tijdelijk stop gezet, de operationele achterstand en werkdruk gereduceerd. Vervolgens hebben we alle projecten geëvalueerd op toegevoegde waarde en de prioriteitsstelling bepaald. We hebben een project management office geïmplementeerd die de capaciteitsplanning en voortgangsmonitoring heeft uitgevoerd. Tot slot hebben wij interne en externe capaciteit georganiseerd om de projecten uit te voeren zonder de dagelijkse operaties negatief te beïnvloeden.